Wysolone(泼尼松龙)-5毫克(15粒)

英文药名 Wysolone (Prednisolone) - 5mg (15 Tablets)
中文药名 Wysolone(泼尼松龙)-5毫克(15粒)
主要成份 泼尼松龙
规格 5毫克
生产厂商 Wyeth 惠氏
生产国 印度