Wysolone(泼尼松龙)-10毫克(15粒)

英文药名 Wysolone (Prednisolone) - 10mg (15 Tablets)
中文药名 Wysolone(泼尼松龙)-10毫克(15粒)
主要成份 泼尼松龙
规格 10毫克
生产厂商 Wyeth 惠氏
生产国 印度